Xác lập độ ưu tiên của 1 tiến trình bằng lệnh START

START [“title”] [/Dpath] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
[/WAIT] [/B] [command/program] [parameters]

Ex: START /belownormal /w ffmpeg.exe ….

/MIN Start window Minimized.
/MAX Start window Maximized.
/W or /WAIT Start application and wait for it to terminate.

Cắt video mà ko làm giảm chất lượng

ffmpeg -i largefile.mp4 -t 00:50:00 -c copy smallfile1.mp4 -ss 00:50:00 -c copy smallfile2.mp4

cắt ra 2 file: file1 từ đầu đến phút 50, file2 từ phút 50 đến cuối

ffmpeg -i %1 -ss 00:00:07.600 -vcodec copy -acodec copy -movflags +faststart %~n1_1.mp4

tạo file mới từ giây thứ 00:00:07.600 đến cuối file